Get Adobe Flash player

O nas

Od 1 września 2014 Przedszkole zostało połączone ze Szkołą 227 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, którego dyrektorem jest Pan mgr Michał Plewa. Wicedyrektorem została Pani mgr Anna Jaworska-Markiewicz.

Przedszkole nr 175 mieści się w Warszawie przy ul. Astronautów 5, wewnątrz osiedla mieszkaniowego Okęcie, z dala od ruchliwych tras i ulic. Otoczone jest zielenią i dużym, pięknym ogrodem, w którym nie brakuje sprzętu, ani urządzeń pobudzających dzieci do wszechstronnego ruchu.
Budynek przedszkola jest jednopiętrowy, wolno stojący, z czterema dużymi salami wyposażonymi w zabawki, pomoce dydaktyczne i kąciki zainteresowań. W każdej sali znajduje się jedna grupa wiekowa, którą opiekują się dwie nauczycielki, wspierane przez panie woźne,a w grupie najmłodszej również pomoc wychowawcy.

 

W  przedszkolu funkcjonują cztery oddziały:

Ia i I b – dzieci 3 letnie

II – dzieci 4 letnie

III – dzieci 5 letnie

 

 Placówka czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.00. przez pięć dni w tygodniu.

W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym i porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków.Czas popołudniowy wypełniają dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz zajęcia dodatkowe.

Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowią wykwalifikowani, doświadczeni nauczyciele, którzy cały czas doskonalą swoje umiejętności  uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Nadrzędnym celem w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej nauczyciele stawiają sobie szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego harmonijny rozwój.
W swojej pracy stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania m. in. elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metodę wspomagania rozwoju umysłowego Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metody Pedagogiki Zabawy, elementy Metody Marii Montessori, Odimienną Metodę Czytania Ireny Majchrzak, Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz i inne.
W naszych przedszkolu:

-Pobudzamy dziecko do wszechstronnego rozwoju;

-Oferujemy programy zgodne z poziomem rozwoju dziecka odpowiadające różnym doświadczeniom, możliwościom i potrzebom dzieci;

-Wierzymy, że ukierunkowana zabawa jest podstawowym narzędziem dla rozwijania wszystkich aspektów procesu uczenia się;

-Stwarzamy zdrowe środowisko do nauki, które jest bezpieczne, stymulujące, mądrze zaplanowane i mające na uwadze potrzeby dziecka;

-Wierzymy w naukę poprzez odkrywanie, zabawę, rozmawianie, podejmowanie ryzyka, rozwiązywanie problemów i dokonywanie wyborów;

-Stosujemy różne metody nauczania

-Zapewniamy doświadczenie, które buduje solidne podstawy w umiejętności pisania, czytania i matematyki.

Wobec rodziców Przedszkole pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze:

-informuje na bieżąco o postępach dziecka, wskazując osiągnięcia, powodzenia;

-dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka;

-uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunek i zakres działań realizowanych w przedszkolu i w domu.

KONCEPCJA  PRACY PRZEDSZKOLA NR 175  NA LATA 2013-2016

Koncepcja  przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ).
 3. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
 4. Statut Przedszkola nr 175 Warszawie.
 5. Program wychowawczy Przedszkola nr 175.
 6. Program profilaktyczny Przedszkola nr 175.

 

Dokumenty przedszkolne wspierające

 1. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola nr 175
 2. Roczny Plan pracy przedszkola
 3. Wnioski z ewaluacji zewnętrznej, odbytej w maju 2013
 4. Oczekiwania rodziców dzieci z naszego przedszkola

 

Motto pedagogiczne:

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

 

I Misja

          Jesteśmy placówką przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień  każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami psychofizycznymi, by przygotować  go do życia w otaczającym, zmieniającym się  świecie.

Oferujemy  atrakcyjne zajęcia dydaktyczne prowadzone różnymi metodami, dzięki, którym dzieci mogą  rozbudzać swoją ciekawość, zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji.

Troszczymy się o każdego wychowanka. Rozwijamy dzieci społecznie, uczymy wrażliwości, pomagamy uwierzyć w siebie i we własne możliwości, dążymy do tworzenia pozytywnego obrazu samego siebie.

Wspomagamy indywidualny rozwój każdego dziecka oraz jego możliwości twórczych i intelektualnych oraz współpracujemy z rodziną w przygotowaniu dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Kształtujemy umiejętność współżycia i współdziałania w zespole w dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych oraz poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.

Wspieramy kadrę pedagogiczną do twórczego działania i własnego rozwoju.

Promujemy bezpieczny i zdrowy styl życia.

 II Wizja

Wizją naszą jest placówka wyposażona w  nowoczesną bazą dydaktyczną, ciesząca się uznaniem w środowisku,  której wychowankowie odnoszą znaczące sukcesy, a rodzice darzą kadrę pedagogiczną zaufaniem i  pełnią wspierającą oraz współtworząca rolę w działaniach. Nauczyciele stosują różnorodne metody pracy, podejmują twórcze działania, są otwarci na wyzwania, nieustannie rozwijają się zawodowo.

III. SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Standard I

Absolwent  Przedszkola nr 175 jest przygotowany do dalszej edukacji

Wskaźniki:

 • respektuje normy społeczne
 • Potrafi współdziałać z innymi ludźmi
 • Potrafi funkcjonować w innym środowisku
 • Jest samodzielny
 • Potrafi rozwiązywać różne problemy
 • Jest otwarty na podejmowanie wyzwań i wierzy, że im sprosta
 • Zna swoje prawa i obowiązki
 • Uczestniczy w zajęciach rozwijających jego zainteresowania i wiedzę
 • Jest świadomy swoich możliwości

Standard II

Absolwent naszego przedszkola zna i szanuje tradycje lokalne i narodowe

 Wskaźniki:

 • Zna i kultywuje święta państwowe i inne uroczystości
 • Potrafi zachować się adekwatnie do sytuacji
 • Ma świadomość swojej przynależności narodowej
 • Zna główne wydarzenia z historii Polski
 • Czuje więź ze społecznością lokalną

 

Standard III

 

Szanuje siebie i innych, szanuje obce kultury

 Wskaźniki:

 •  Szanuje odrębność innych ludzi w ramach systemu wartości
 • Dba o zdrowy i bezpieczny tryb życia swój i innych ludzi
 • Odnosi się z szacunkiem do innych ludzi
 • Dba o estetykę swojego otoczenia
 • Jest odpowiedzialny za siebie i innych
 • Umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, radzić sobie w sytuacjach trudnych

 Standard IV

 Uczestniczy w akcjach na rzecz innych ludzi, zwierząt i przyrody

Wskaźniki:

 • Rozumie potrzeby drugiego człowieka
 • Jest empatyczny
 • Jest czynny w akcjach charytatywnych
 • Opiekuje się zwierzętami, dba o przyrodę i środowisko

Standard V

Umie organizować sobie czas

 Wskaźniki

 • Właściwie gospodaruje czasem
 • Rozumie, że odpoczynek jest potrzebny do efektywnej pracy
 • Aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędza wolny czas

 IV OBSZARY ROZWOJU:

1.   W zakresie kształcenia:

 Przedszkole nr 175 stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, na miarę ich potrzeb i możliwości. Zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie j. angielskiego, logopedę, specjalistę od rytmiki.

Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.

W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów Rada Pedagogiczna podejmuje działania w zakresie: wychowania, edukacji, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.

Stosowane przez nauczycieli metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda zadań stawianych dziecku

2.  Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 •  osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne,
 • przestawienia teatralne,
 • ilustrowane artystycznie utwory literackie.

3. Metody słowne:

 • rozmowa
 • pogadanka
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • metody aktywizujące,
 • drama, pantomima
 • relaksacja
 • biblioterapia
 • odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak
 • techniki twórczego myślenia np. „Burza mózgów”

2.   W zakresie wychowania i opieki:

W naszym przedszkolu każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Rozbudzamy w nim wiarę we własną skuteczność. Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych. Staramy się, aby wychowankowie czuli się w przedszkolu bezpiecznie. Rozbudzamy pozytywne relacje pomiędzy dzieckiem a nauczycielem. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:

 • obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników
 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej
 • prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności
 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • wymiana doświadczeń ze specjalistami
 • ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
 • wspieranie rozwoju dzieci – ewaluacja działań ujętych w udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 3.  W zakresie bazy przedszkola:

Przedszkole wyposażone jest w:

 • 4 sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem dla dzieci
 • pokój terapii logopedycznej
 • bezpieczny ogród przedszkolny z urządzeniami do zabaw
 • kuchnię, w której znajduje się specjalistyczny sprzęt gastronomiczny i przygotowywane są potrawy dla dzieci
 • suchy basen z kulkami
 • Pomieszczenia socjalne;
 • Pomieszczenia administracyjno- gospodarcze
 • Szatnię, przebieralnię
 • Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Atrakcyjny, pełen zieleni teren przedszkolny, który jest niewątpliwie naszym atutem  sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

4. W zakresie zarządzania:

 •  Inicjowanie  działań na rzecz podnoszenia poziomu jakości pracy.
 •  Dbanie  o kształcenie i doskonalenie pracowników.
 •  Motywowanie nauczycieli do podejmowania działalności    innowacyjnej, wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania, w tym

technologii informacyjnej.

 • Zachęcanie nauczycieli do wymiany doświadczeń, przykładów dobrej praktyki, uczestnictwa w zewnętrznych zajęciach pokazowych, organizowania zajęć koleżeńskich.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi badawczych w ewaluacji wewnętrznej.

5.   W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami.

Wśród form takiej współpracy są m.in. uroczystości: Dzień Nauczyciela, Dzień Niepodległości, Spotkanie Wigilijne z Jasełkami, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, pikniki i festyny, teatrzyk w wykonaniu rodziców z okazji Dnia Dziecka. Są prowadzone zajęcia otwarte dla rodziców. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności.

Ponadto rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy.

Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

6.   W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM:

 •  Udział  w dotychczasowych, licznych akcjach charytatywnych.
 •  Współpraca z okolicznymi przedszkolami i szkołami w celu promowania działalności przedszkola.
 •  Współpraca z okolicznymi instytucjami.
 •  Organizowanie środowiskowych uroczystości, integrujących dzieci, rodziców, nauczycieli.
 •  Promocja przedszkola w środowisku.